Select Page

منطقه سادبری در استان انتاریو اولین انتخابات خود را برگزار نمود

منطقه Sudbury یکی از سه منطقه مشارکت کننده در استان انتاریو در برنامه مهاجرتی مناطق کم جمعیت کانادا می باشد. اولین انتخابات این منطقه در 23 آوریل 2020 انجام و 6 دعوتنامه با حداقل امتیاز قبولی 280 صادر شد. جمعیت این منطقه 165000 نفر می باشد. اقتصاد منطقه در حوزه های معدن، مدیریت مالی، توریسم و دیگر صنایع می باشد. در سال 2019 تعداد 265 مهاجر جدید در این منطقه ساکن شده اند. مناطق کم جمعیت در این برنامه مهاجرتی هرکدام روش مناسب خود را دارند. منطقه سادبری مبتنی بر سیستم امتیازدهی و استخر متقاضیان عمل می نماید. اخذ جاب آفر از یک کارفرمای این منطقه در بیش از 20 جایگاه شغلی، پیش نیاز پذیرش در این برنامه می باشد. پروسه زمانی این برنامه جهت رسیدن به اقامت دائم کانادا حدود 12 الی 18 ماه می باشد. حداقل امتیاز مورد نیاز جهت شرکت در برنامه مناطق کم جمعیت برای افراد متأهل 115 و افراد مجرد 85 می باشد. سن مناسب برای این برنامۀ ویژه برای افراد کمتر از 45 سال می باشد.

جهت بررسی شرایط خود و شرکت در برنامه فوق الذکر با ما تماس بگیرید. 02140220450

ایمیل

ایمیل

نقشه

نقشه

تماس

تماس

پیامک

پیامک

Share This