آخرین خبرها

اسکیل ترید کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق اسکیل ترید کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق نیروی ماهر فدرال کانادا

اقامت کانادا از طریق نیروی متخصص

برنامه اسکیل ورکر فدرال (Federal Skilled Worker Program)، که به عنوان طبقه کارگر ماهر فدرال نیز شناخته می شود، پرچمدار برنامه های مهاجرت کانادا برای کارگران است و به این کشور امکان می دهد، هر سال بر اساس توانایی خود در زمینه استقرار نیروی کار کانادا از ده ها هزار …

بیشتر بخوانید »